Verhuurvoorwaarden en Waarborg

Artikel 1: Voorwerp van de verhuur

De verhuurder, Zittergie’s (Bart Dezitter), verhuurt hierbij aan de huurder een Sigma Metalytics PMV, voor het testen van bullion zilver/goud/Platinum munten en/of baren, inclusief drie externe sensors, en een calibratiedisk (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Apparatuur”).

Artikel 2: Waarborgsom

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst dient de huurder een waarborgsom te betalen van het gekozen toestel (zie prijslijst).  Deze waarborg dient als zekerheid voor de verhuurder in geval van schade, verlies of breuk van de Apparatuur tijdens de huurperiode.

Artikel 3: Verlies, breuk of defect

Verlies, breuk of defect van een externe sensor wordt gelijkgesteld aan verlies, breuk of defect van het toestel. In een dergelijk geval heeft de verhuurder het recht om de volledige waarborgsom in te houden om de kosten van vervanging of reparatie van de Apparatuur te dekken. Indien de kosten van vervanging of reparatie de waarborgsom overschrijden, is de huurder verplicht de resterende kosten te betalen aan de verhuurder.

Artikel 4: Verlies of defect – Restwaarde

Indien de Apparatuur verloren gaat of defect raakt en niet kan worden gerepareerd, is de huurder verantwoordelijk voor het betalen van de restwaarde van de Apparatuur. De restwaarde wordt bepaald op basis van de oorspronkelijke aanschafwaarde minus de afschrijving. De verhuurder zal de huurder een specificatie van de restwaarde verstrekken.

Artikel 5: Terugbetaling van de waarborg

Na afloop van de huurperiode en bij teruggave van de Apparatuur in goede staat, zal de verhuurder de waarborgsom binnen 5 werkdagen terugbetalen aan de huurder. Eventuele schade aan de Apparatuur zal in mindering worden gebracht op de waarborgsom.

Artikel 6: Verplichtingen van de huurder

De huurder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Apparatuur en dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade, verlies of diefstal te voorkomen. De huurder dient de Apparatuur in dezelfde staat terug te brengen als waarin deze werd ontvangen.

Artikel 7: Overige bepalingen

In geval van geschillen over de staat van de Apparatuur, zal een onafhankelijke expert worden ingeschakeld om de schade te beoordelen. De kosten voor de expert zullen worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8: Contactgegevens

Voor vragen of meldingen betreffende de Apparatuur of de huurovereenkomst kunt u contact opnemen met Zittergie’s (Bart Dezitter) via +32 (0)479324008 of info@zittergies.be.

Artikel 9: Kopie van Identiteitskaart

  1. Noodzaak en Doel: De huurder stemt ermee in dat de verhuurder een kopie maakt van zijn/haar identiteitskaart als onderdeel van het verhuurproces. Deze kopie wordt uitsluitend gebruikt voor de verificatie van de identiteit van de huurder en ter voorkoming van fraude.
  2. Beveiliging en Bewaring: De verhuurder zal de kopie van de identiteitskaart op een veilige manier opslaan en ervoor zorgen dat deze alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. De kopie zal worden bewaard gedurende de looptijd van de verhuurovereenkomst en zal na afloop van de overeenkomst worden vernietigd.
    De kopie wordt niet digitaal bewaard.
  3. Informatie en Toestemming: De huurder wordt hierbij geïnformeerd over het doel van het nemen van een kopie van de identiteitskaart en geeft hierbij expliciete toestemming voor het maken en bewaren van deze kopie onder de hierboven vermelde voorwaarden.
  4. Privacyrechten: De huurder heeft het recht om de opgeslagen kopie van zijn/haar identiteitskaart in te zien en om correctie of verwijdering van de gegevens te verzoeken indien deze onjuist zijn of onrechtmatig worden bewaard.