Algemene- en verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden

 • Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Bart Dezitter (Zittergie’s) (de “Verkoper”) en elke klant (de “Koper”) met betrekking tot de verkoop van producten die door de Verkoper worden vervaardigd en/of verkocht (de “Goederen”), maar ook de verstrekking van eventuele diensten. Ze kunnen onderworpen worden aan latere aanpassingen.
 • Door een Bestelling te plaatsen (hierna gedefinieerd) bij de Verkoper, wordt de Koper geacht deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk en vooraf en schriftelijk anders overeengekomen door de Verkoper, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden die worden beschreven in de Bestelling van de Koper, zijn algemene aankoopvoorwaarden of, meer algemeen, de commerciële documenten van de Koper, ongeacht de datum van deze algemene voorwaarden of documenten.
 • Om rechtsgeldig en ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde prestaties en betreffende de facturatie ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle transacties in euro worden uitgevoerd.
 • Elke bestelling is bindend. De goud- & zilverprijs worden immers bij bestelling voor u gereserveerd aan de vastgelegde prijs.
 • Prijzen worden dynamisch aangepast. Zittergie’s houd zich het recht voor om bij fouten of manipulatie van de dynamische prijzen, de bestelling niet te aanvaarden, en te annuleren.
 • Indien wij uw betaling niet tijdig (binnen de 5 werkdagen voor goederen (toebehoren, verzamelobjecten, beleggingsmunten,…), 30 dagen voor gepresteerde diensten) ontvangen, kan de Verkoper de verkoopovereenkomst éénzijdig annuleren. Bij het niet nakomen van een tijdige betalingen kunnen ook toekomstige bestellingen niet aanvaard of éénzijdig door de Verkoper geannuleerd worden.
  Indien diensten reeds gepresteerd zijn, of de goederen reeds zijn geleverd, rekent de Verkoper de wettelijke intrestvoet voor laattijdige betalingen aan. Momenteel bedraagt deze 8%.
 • Bij overmacht is annulatie van bestellingen uitsluitend bespreekbaar tijdens een telefonisch overleg. Prijsdaling of prijsstijging van de goudkoers, euro- of dollarkoers zijn geen geldige reden voor annulatie.
 • Cash-betaling zijn enkel mogelijk tot maximum 3000 euro. (Zie Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten)
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van een bevestigde Bestelling, wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van de Verkoper vallen, zoals ongevallen, gedeeltelijke of algemene stakingen (o.a. stakingen in de gebouwen van de Verkoper of bij leveranciers van de Verkoper, transportbedrijven, …), lock-out, lock-down, oorlog of oorlogsdreiging, terroristische handelingen, vijandigheden, oproer, embargo’s, handelingen of beperkingen van overheidsinstellingen, overmacht, brand, transportbelemmering, toevoerschaarste en, algemeen, alle gevallen van overmacht, zoals beschreven door de Belgische wet. De Verkoper wordt vrijgesteld van zijn verplichting om een deel van een Bestelling die nog niet werd uitgevoerd op de datum dat de overmacht zoals hierboven beschreven zich voordeed, uit te voeren.
 • Ingeval van geschillen zijn slechts de rechtbanken van het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Verkoper bevoegd.

Herroepingsrecht

De klant heeft geen recht op teruggave van zijn bestelling indien deze bestaat uit munten, rounds, baren en andere producten in edelmetaal omwille van koersschommelingen. De producten die de Koper koopt bij de Verkoper zijn onderhevig aan wijzigingen in de tarieven op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben. Uiteraard zijn we onder bepaalde voorwaarden bereid om uw aankoop terug te kopen, weliswaar aan de op dat moment geldende goud- / zilverprijzen, en afhankelijk van de staat waarin de producten zich bevinden.

Voor toebehoren bedraagt het herroepingsrecht 14 dagen na ontvangst van de goederen.  De kosten voor het terugzenden van de goederen, indien anders overééngekomen zijn ten laste van de koper.

De consument/koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.